Grįžti į pradžią

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Laikas į mokyklą!!! Laikas į mokyklą!!! Laikas į mokyklą!!! Laikas į mokyklą!!!

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Mokytis niekada nevėlu. Nestovėk vietoje.Judėk ir Tuǃ

Mokykla.JPG

Mokyklos rekvizitai

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Panevėžys,  Šiaulių g. 60 Telefonas: 8-45-439575 Faksas:8-45-439575 Įmonės kodas: 191817034 El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kalbų vertėjas

Kaip mus rasti?

Panevėžio SJMC skyrius Pataisos namuose

Darbo taryba

Sigita Ulkytė

darbo tarybos pirmininkė

Gita Gelažytė

darbo tarybos sekretorė

Alvydas Jėčius

darbo tarybos narys

 

emokykla

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Brandos darbas

Respublikinis kompiuterinių atvirukų konkursas

Elektroninis dienynas

Socialinės reklamos kampanija "SAVIŽUDYBIŲ GALIMA IŠVENGTI"

Ugdymas karjerai

Lankytojai

2.png9.png0.png6.png4.png7.png
Šiandien62
Vakar111
Praeitą savaitę406
Mėnuo2114
Iš viso290647

Ketvirtadienis, 18 Balandis 2019
Aukštyn

Vaiko gerovės komisija

Panevėžio SJMC Vaiko gerovės komisija (VGK )

Komisijos sudėtis:

Daiva Subatavičienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkė.

 

Eglė Trepeikytė, specialioji pedagogė, pirmininko pavaduotoja.

Sandra Vilimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė.

Jovita Steišiūnienė, psichologė asistentė, narė.

Zita Kavaliauskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė.

Jūratė Kiaunienė, socialinė pedagogė, narė.

Komisijos sekretorė – Giedrė Mažuknienė, lietuvių kalbos mokytoja.

1.  Komisija yra nuolat veikianti.

 1. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai.
 2. Komisijos posėdžiai organizuojami kartą per mėnesį, esant poreikiui

dažniau.

 1. Pasitarimai organizuojami dažniau (bendrai

situacijai SJMC aptarti, skubių veiksmų ir sprendimų reikalaujančiais atvejais ir kt.)

 1. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą nustato, jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas,

o jo nesant jo pavaduotojas arba kitas gimnazijos direktoriaus į galiotas Komisijos narys.

 1. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos

narių.

 1. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių

Komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas

8 Svarstant konkretaus vaiko problemas, į Komisijos posėdį ar pasitarimą kviečiami vaiko

tėvai (globėjai, rūpintojai) ir /ar vaikas.

 1. Komisijos pirmininko sprendimu į posėdį ar pasitarimą pakviesti ne Komisijos nariai gali

dalyvauti svarstant tą posėdžio klausimą, į kurį yra pakviesti.

 1. Komisijos posėdžio ar pasitarimo metu išklausoma Komisijos narių, vaiko, vaiko tėvų

(globėjų, rūpintojų) nuomonė, kitų posėdyje ar pasitarime dalyvaujančių kviestinių asmenų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu

 1. Komisijos posėdžiai protokoluojami.

   Komisija vykdo šias funkcijas:

 1. remdamasi Centro turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka mokymosi aplinkos analizę;
 2. rūpinasi pozityvaus Centro mikroklimato kūrimu ;

       3 organizuoja Centro bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos klausimais, dirbantiems mokytojams;

 1. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą
 2. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 3. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
 4. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
 5. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą
 6. įvykus krizei Centre, organizuoja krizės valdymo priemones;
 7. bendradarbiauja su Centro savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
2017-2018 M.M. PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
MVGK KOMISIJA REGLAMENTAS 2017-2018
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2019 Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras Rights Reserved.