Grįžti į pradžią

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Laikas į mokyklą!!! Laikas į mokyklą!!! Laikas į mokyklą!!! Laikas į mokyklą!!!

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Mokytis niekada nevėlu. Nestovėk vietoje.Judėk ir Tuǃ

Elektroninis dienynas

Kalbų vertėjas

Mokyklos rekvizitai

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Panevėžys,  Šiaulių g. 60 Telefonas: 8-45-439575 Faksas:8-45-439575 Įmonės kodas: 191817034 El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Projektas „IR TU-GALI“

Kaip mus rasti?

Panevėžio SJMC skyrius Pataisos namuose

Respublikinis suaugusiųjų atvirukų konkursas "Tautodailė Lietuvoje"

Darbo taryba

Sigita Ulkytė

darbo tarybos pirmininkė

Gita Gelažytė

darbo tarybos sekretorė

Alvydas Jėčius

darbo tarybos narys

 

emokykla

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Brandos darbas

Socialinės reklamos kampanija "SAVIŽUDYBIŲ GALIMA IŠVENGTI"

Ugdymas karjerai

Lankytojai

3.png6.png1.png8.png9.png7.png
Šiandien38
Vakar142
Praeitą savaitę38
Mėnuo38
Iš viso361897

Pirmadienis, 01 Birželio 2020
Aukštyn

Vaiko gerovės komisija

Panevėžio SJMC Vaiko gerovės komisija (VGK )

1.  Komisija yra nuolat veikianti.

 1. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai.
 2. Komisijos posėdžiai organizuojami kartą per mėnesį, esant poreikiui

dažniau.

 1. Pasitarimai organizuojami dažniau (bendrai

situacijai SJMC aptarti, skubių veiksmų ir sprendimų reikalaujančiais atvejais ir kt.)

 1. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą nustato, jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas,

o jo nesant jo pavaduotojas arba kitas gimnazijos direktoriaus į galiotas Komisijos narys.

 1. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos

narių.

 1. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių

Komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas

8 Svarstant konkretaus vaiko problemas, į Komisijos posėdį ar pasitarimą kviečiami vaiko

tėvai (globėjai, rūpintojai) ir /ar vaikas.

 1. Komisijos pirmininko sprendimu į posėdį ar pasitarimą pakviesti ne Komisijos nariai gali

dalyvauti svarstant tą posėdžio klausimą, į kurį yra pakviesti.

 1. Komisijos posėdžio ar pasitarimo metu išklausoma Komisijos narių, vaiko, vaiko tėvų

(globėjų, rūpintojų) nuomonė, kitų posėdyje ar pasitarime dalyvaujančių kviestinių asmenų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu

 1. Komisijos posėdžiai protokoluojami.

   Komisija vykdo šias funkcijas:

 1. remdamasi Centro turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka mokymosi aplinkos analizę;
 2. rūpinasi pozityvaus Centro mikroklimato kūrimu ;

       3 organizuoja Centro bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos klausimais, dirbantiems mokytojams;

 1. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą
 2. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 3. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
 4. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
 5. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą
 6. įvykus krizei Centre, organizuoja krizės valdymo priemones;
 7. bendradarbiauja su Centro savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2020 Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras Rights Reserved.